Psoriasis on yleinen sairaus

Psoriasistietoa-kokonaisuudessa kerrotaan psoriasiksesta ja sen eri muodoista ja oireista, liitännäissairauksista sekä psoriasiksen hyvästä hoidosta. Saat myös tietää, mistä saat apua epäillessäsi psoriasista.

Psoriasis on pitkäaikaissairaus, jota arvioiden mukaan Suomessa sairastaa noin 150 000 henkilöä, 2-3 % väestöstä. Psoriasis on tulehduksellinen sairaus, joka aiheuttaa oireita iholla ja nivelissä. Joillakin psoriaatikoilla on sekä iho- että niveloireita, mutta ihopsoriasista esiintyy myös yksin, samoin nivelpsoriasista. Psoriasiksen syntyyn liittyy perinnöllinen alttius ja laukaisevia tekijöitä. Psoriasis ei tartu.

Psoriasis tunnetaan lääketieteen kielessä nimellä psoriaasi ja puhekielessä sairautta kutsutaan psoriksi.


Psoriasistietoa-kokonaisuuden lähteenä on käytetty:
Psoriaasi (iho ja nivelet). Käypä hoito –suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 26.6.2012. www.kaypahoito.fi
Psoriaasin Käypä hoito -suositus

Kokkonen T, Nylén M, Reinikainen T. Ihopotilaan hoito ja tukeminen. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2001. WS Bookwell, Porvoo 2001.

Psoriopas: www.imnotpsori.fi/index.php/psoriopas//

Psorin hoidon valmennuspäivä -esitys 2013

PsoriWiki: www.imnotpsori.fi/index.php/wiki/category/p/

Eura: www.eura.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-ter-eys/ter-eystoimi-/h.html


-kokonaisuus päivitetty 19.6.2014
Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki, puh. (09) 2511 900, faksi (09) 2511 9088
sposti: liittotoimisto@psori.fi, WWW-sivut: www.psoriasisliitto.fi