Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Eduskunnan istuntosali.
24.02.
2023

Näin eduskuntapuolueet vastasivat terveydenhuollon maksukatoista

Ihon aika -lehti kysyi eduskuntaan valituilta puolueilta näkemyksiä terveydenhuollon maksukattojärjestelmän uudistamisesta. Tässä artikkelissa julkaisemme puolueilta saamamme vastaukset kokonaisuudessaan. Käytä vastauksia ja Psoriasisliiton vaalitavoitteita hyödyksi, kun valitset sopivaa ehdokasta!

Tätä kysyimme:

1. Kannattaako puolueenne vuosittaisen lääkeomavastuun (lääkekaton) jaksottamista kahteen tai useampaan erään?

2. Mikä olisi mielestänne paras tapa jaksottaa vuosittainen lääkeomavastuu?

3. Kannattaako puolueenne kaikkien sairastamisen kuluja koskevien omavastuiden (lääkkeet, asiakasmaksut, matkat) yhdistämistä yhdeksi vuosiomavastuuksi?

4. Jos kyllä, mikä olisi mielestänne kohtuullinen vuosiomavastuu lääkkeistä, asiakasmaksuista ja matkoista yhteensä?

Näin puolueet vastasivat:

Kokoomus:

1. Kokoomus on pitänyt hyvänä erilaisten ratkaisumallien hakemista vuosittaisen lääkeomavastuun jaksottamisesta useampaan erään. On huolestuttavaa, että taloushaasteiden vuoksi lääkkeitä joudutaan jättämään kokonaan hankkimatta. Ottamatta jäänyt lääke on yhteiskunnalle kaikkein kallein vaihtoehto. Kokoomus pitääkin tärkeänä, että kustannusten painottuminen alkuvuoteen ei vaaranna lääkehoidon oikea-aikaisuutta, vaan tähän haasteeseen haetaan ratkaisut.

2. Jaksottamisesta on tehtävä kattavat kustannus- ja vaikutusarviot, ja siten selvitettävä parhaat tavat toteuttaa jaksotus myös erilaisten asiakkaiden yhdenvertaisuus huomioiden. Kokoomus haluaa turvata lääkehoidon saavutettavuuden kaikille, sillä oikea lääkehoito on merkittävässä roolissa väestön terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoitamisessa. Pienituloisuus tai lääkkeiden korkea hinta ei saa muodostua esteeksi oikea-aikaisen hoidon saatavuudelle.

3. Kokoomus on suhtautunut myönteisesti siihen, että maksukattojen yhdistämistä selvitetään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2020 julkaisemassa selvityksessä todettiin, että maksukattojen yhdistäminen helpottaisi sairastavimpiin kotitalouksiin kohdistuvaa maksurasitetta vuositasolla, mutta ei vielä ratkaisisi alkuvuoteen kohdistuvaa suurta maksurasitetta. Lisäksi selvityksessä todettiin, että maksukattojen yhdistämisellä voisi olla muita uusia vaikutuksia, joita tulisi vielä arvioida erikseen.

Tarvitaankin lisää tietoa siitä, miten eri kustannukset yhdessä vaikuttavat esimerkiksi eläkeläisten, pienituloisten ja paljon sairastavien toimeentuloon. Myös esimerkiksi pienituloisissa perheissä tai perheissä, joissa on sairas lapsi, lääkekulut ja sairaalamaksut voivat rasittaa merkittävästi perheen taloutta ja kurjistaa arkea. Lisäksi on selvitettävä, miten lääkekattojen omavastuuosuuksien täyttymistä voitaisiin porrastaa siten, että alkuvuonna maksutaakka ei vaaranna lääkkeiden saantia tai terveyspalveluiden käyttöä.

4. Kustannusten yhteisvaikutusta tulisi vielä selvittää ja varmistaa kohtuullinen taso.

SDP:

1. Kyllä.

2. Olennaista on, että maksurasitus ei kasautuisi nykyisellä tavalla kohtuuttomasti. Tärkeää olisi helpottaa pienituloisten ja paljon sairastavien tilannetta.

3. Kyllä.

4. Takuueläkkeen kuukausitaso.

Perussuomalaiset:

1. Tämä olisi mahdollista, mutta pidämme toimivampana ratkaisuna kalenterivuoteen sidotusta lääkekatosta luopumista ja siirtymistä rullaavaan malliin (jonka ajanjakso voi olla 12 kk tai jotain muuta), jossa katon toteutumista lähdetään seuraamaan toteutuneesta korvattavan lääkkeen ostosta tietyn ajanjakson ajan. Tämä olisi oikeudenmukaisempaa esimerkiksi tilanteessa, jossa (ei-krooninen) sairastuminen tapahtuu juuri ennen vuodenvaihdetta ja osan lääkkeistä joutuu hankkimaan seuraavan kalenterivuoden puolella. Vaihtoehtoisesti seuranta voitaisiin tehdä kuukausittain tai vaikka vuosineljänneksittäin, mutta tämä oletettavasti lisäisi seurannan hallinnollisia kustannuksia.

2. Vrt. edellä. Sen sijaan, että seurattaisiin kalenterivuosia, otettaisiin käyttöön rullaava malli, jossa ajanjakson laskenta käynnistyy korvattavan lääkkeen ostamisesta ja sitä seurataan tietyn ajanjakson ajan. Tällöin, jos henkilö esimerkiksi sairastuu marraskuussa ja ostaa korvattavat lääkkeet silloin, seurantajakson ollessa 12 kk lääkeomavastuun täyttymistä seurattaisiin seuraavaan lokakuuhun asti. Tärkeätä olisi joka tapauksessa siirtää maksukattojen seuranta kokonaisuudessaan Kelalle, koska esimerkiksi muistisairaan vanhuksen on hankalaa itse seurata maksukattojen täyttymistä.

3. Olemme esittäneet maksukattojen kohtuullistamista tai mahdollisen yhdistämisen selvittämistä useita kertoja vaihtoehtobudjeteissamme. Maksukattojen yhdistämisen tekee ongelmalliseksi se, että kaikki asiakkaat eivät kerää jokaiseen maksukattoon merkittäviä kustannuksia, vaan jollakulla esimerkiksi lääkkeistä muodostuu merkittävä summa joka vuosi, mutta asiakasmaksuja ei synny suurta määrää eikä hän käytä Kelan korvaamia matkoja lainkaan. Tällöin maksukattojen yhdistäminen voisi johtaa siihen, että omavastuu kasvaisi, jos yhdistetty omavastuu olisi suurempi kuin pelkkien lääkkeiden. Kun otetaan huomioon, että inflaatio voi vaikuttaa eri tavalla lääkkeiden ja matkojen kustannuksiin ja juuri toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden riittämättömän rahoituksen seurauksena paine korottaa asiakasmaksuja merkittävästikin voi olla kova, voisi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olla järkevämpää säilyttää toistaiseksi erilliset maksukatot ja tarkastella niitä erikseen.

4. Kohtuullinen taso on sellainen, että pieneläkeläiselle jää omavastuiden maksamisen jälkeen rahaa myös ruokaan. Tällä hetkellä erityisen ongelmallista on se, että kaikki maksukatot nollautuvat vuodenvaihteessa ja kaikkien omavastuiden maksu painottuu siten alkuvuoteen.

Vihreät:

1. Kyllä.

2. Lääkeomavastuiden jaksottaminen olisi kannatettavaa. Jaksottamista tulisi tarkastella yhdessä maksukattojen yhdistämisen kanssa. Mallin tulisi olla sellainen, jossa maksut lääkkeistä, asiakasmaksuista ja matkoistakaan eivät kasautuisi yhteen kohtaan vuodesta. Vihreät ovat valmiita myös rahallisesti panostamaan tähän uudistuksen.

3. Kyllä.

4. Kohtuullisen vuosiomavastuun määrä riippuu myös maksujen jaksottamisesta. Kattojen yhdistäminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa ihmisten maksukyky heikkenee.

Keskusta:

1. Kyllä, se on tärkeää etenkin paljon lääkkeitä käyttäville henkilöille.

2. Keskustalla ei ole valmista mallia tähän. Olemme avoimia erilaisille toteutuksille. Tärkeintä on, että jaksotus saataisiin toteutettua. Mallin pitäisi olla mahdollisimman yhdenvertainen paljon lääkkeitä käyttävien välillä ja myös hallinnointikustannuksiltaan kohtuullinen.

3. Keskusta kannattaa maksukattojen yhdistämistä ja maksuosuuksien jaksottamista.

4. Puolueemme ei ole linjannut vuosiomavastuun suuruudesta, asia vaatisi tarkempaa valmistelua.

Vasemmistoliitto:

1. Olisi hyvä, että lääkekatto on joustavampi kuin nykyinen kalenterivuosiin sidottu malli. Vasemmistoliitto kannattaa lääkeomavastuun jaksottamisen selvittämistä.

2. Lääkekaton joustavoittamiseen voi olla monia eri toteuttamistapoja. Kertaluontoinen maksurasitus ei saa muodostua kenellekään kohtuuttomaksi.

3. Kyllä. Suomessa kerätään suhteellisen iso osa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta omavastuiden ja asiakasmaksujen kautta, mikä syventää erityisesti paljon sairastavien köyhyyttä. Omavastuita ja asiakasmaksuja on Suomessa alennettava siirtymällä yhdistettyyn maksukattoon. Tähän on myös suunnattava tarpeeksi resursseja, jotta omavastuiden yhdistäminen ei johda tällä hetkellä erillisistä maksukatoista hyötyvien tilanteen heikkenemiseen.

4. Kohtuullinen yhdistetty vuosiomavastuu olisi esimerkiksi 750 euron suuruusluokkaa eli noin yhden täyden kuukauden kansaneläkkeen suuruinen.

RKP:

1. Haluamme yhteisen maksukaton, ja tämän lisäksi haluamme selvittää mahdollisuutta maksukaton jaksottamiseen, jotta kustannukset jakautuvat vuoden aikana tasaisemmin.

2. –

3. Kyllä. Haluamme yhteisen maksukaton lääke-, terveydenhuolto- ja matkakuluille. Lisäksi haluamme selvittää mahdollisuutta sen jaksottamiseen.

4. Vuosiomavastuun taso voitaisiin mielestämme määritellä uudestaan samalla, kun sen jaksottamista selvitetään. Selvää on, että vuosiomavastuun taso ei saa olla kohtuuttoman korkea.

KD:

1. Kyllä kannatamme.

2. Emme ole linjanneet sopivaa jaksotusmäärää, mutta esimerkiksi jaksotus 3-4 osaan voisi olla potentiaalinen vaihtoehto. Nojaudumme tässä asiantuntijatietoon.

3. Kyllä kannatamme.

4. Tämä tulee arvioida kokonaisratkaisun valossa.

 

Puolueet ovat Ylen 2.2. julkaistun puoluekannatusmittauksen mukaisessa järjestyksessä. Liike Nyt ei vastannut Ihon aika -lehden kyselyyn.