Ledare: Organisationsarbetet hårt ansatt från många håll

Det sker stora förändringar i organisationernas verksamhetsförutsättningar, skriver Sonja Bäckman.

Kasvokuva Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckmanista.

Organisationsarbetet hårt ansatt från många håll

I min förra ledare skrev jag att ”år 2020 var ett synnerligen utmanande år för landets organisationer”. Nu verkar det som om jag kunde inleda denna text på samma sätt, det vill säga att år 2021 kommer att vara och har i själva verket redan varit synnerligen utmanande för organisationerna.

Det sker stora förändringar i organisationernas verksamhetsförutsättningar. En del av dessa förändringar beror på Veikkaus minskande intäkter.

När intäkterna sannolikt permanent kommer att lägga sig på en 300 miljoner euro lägre nivå än i dag, finns det helt enkelt mindre att dela ut. Veikkaus förmånstagare har så småningom blivit tvungna att anpassa sig till en ny era.

Allt prat om behovet av att prioritera verksamheten och öka samarbetet med andra organisationer har intensifierats.

En av lösningarna i den rapport som den arbetsgrupp som leds av Erkki Liikanen har presenterat är en modell där intäkterna från penningspel skulle överföras till de allmänna inkomstposterna i statsbudgeten.

Likaså skulle man inleda beredningen av överföringen av verksamhet som finansieras med Veikkaus avkastning till budgetramförfarande. I fråga om tidtabellen är det primära alternativet att slutföra reformen under den nuvarande riksdagens mandatperiod, vilket innebär att den nya praxisen skulle träda i kraft vid ingången av år 2024.

Finansieringen av organisationsarbetet står hursomhelst inför stora strukturella förändringar. Mot denna bakgrund ser jag själv att Psoriasisförbundet klarar sig bäst genom att hålla sin egen verksamhet så resultatrik och effektiv som möjligt.

Vi måste givetvis ständigt också reflektera över vad som händer runt omkring oss och anpassa vår verksamhet enligt det. Situationen kan jämföras med att spela fotboll. Det räcker inte enbart med att vara skicklig på att finta, utan man måste även ha ett bra spelsinne och se vart man ska passa eller skjuta bollen härnäst.

Man måste även ha ett bra spelsinne och se vart man ska passa eller skjuta bollen härnäst.

Organisationernas verksamhetsmöjligheter har naggats i kanten också av oegentligheter på närmare håll, så att säga inom de egna leden. Många har läst i tidningarna att det inom Allergi-, hud- och astmaförbundet (AIA) har förekommit ett allvarligt missbruk av understödsanslag. Nyheterna har till och med fått en del att helt ifrågasätta behovet av ett organisationsfält.

Det är verkligen beklagligt att understöden missbrukas, och man måste genast vidta åtgärder mot sådant. Det faktum att en organisations verksamhet strider mot lagen om statligt stöd får ändå inte förstöra hela organisationsfältets rykte.

Fel är möjliga och eventuella missbruk ändrar inte på det faktum att AIA också har gjort ett väldigt gott jobb. Vi kommer även i framtiden att samarbeta med dem i forsknings- och utvecklingsprojektet om nätkamratstöd som Social- och hälsoorganisationernas understödcentral STEA nyligen har föreslagit en tvåårig finansiering för. Projektets forskningsdel genomförs på Helsingfors universitet.

Vi har en självständig ekonomiförvaltning och Psoriasisförbundet har inte i administrativt avseende varit knutet till AIA. Vi hoppas att AIA:s personal och ledare kommer igen med full kraft.

Visst finns det också glada nyheter från organisationsfältet, till och med från vår egen organisation. Genom en testamentsdonation till oss har vi kunnat grunda en fond, varifrån vi kan dela ut medel till medicinsk forskning i syfte att främja behandling av psoriasisartrit. Läs mer om fonden i detta temanummer om psoriasisartrit.

Sonja Bäckman är verksamhetsledare i Psoriasisförbundet.

Texten har publicerats i Ihon aika 2/2021. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.