Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Psoriasisliiton verkkosivustoa psori.fi. Sivuston uusin versio ja tämä seloste on julkaistu 5.6.2024.

Psori.fi -sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta. Direktiivin tarkoituksena on taata, että verkkosivut ja niiden sisältö ovat kaikkien saavutettavissa.

Sivuston saavutettavuuden ovat arvioineet Psoriasisliitto ja Into-Digital. Sivusto täyttää WCAG-kriteeristön A- ja AA-tason vaatimukset. Poikkeuksia saavutettavaan sisältöön ovat tietyt ennen lain voimaantuloa julkaistut tiedostot, jotka eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat puutteita sivuston saavutettavuudessa, voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@psori.fi.

Saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000

Tietosuojaseloste 4.6.2024

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Psoriasisliitto ry, Y-tunnus 0217080-4
Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki
p. 040 9052 543 (ma-to klo 9–14), sähköposti liittotoimisto@psori.fi

Tietosuojavastaavat:
Heli Selonen, heli.selonen@psori.fi (järjestötoiminta) ja Kristiina Rautio, kristiina.rautio@psori.fi (kuntoutuspalvelut)

Rekisterin nimi: Kilta-rekisteri
Verkkosivuston nimi: psori.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja yhdistysten tiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Jäsenen perustiedot, jotka ovat oleellisia yhdistystoiminnassa: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, syntymäaika, yhdistys, jäsennumero, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
 • Jäsenen/henkilön vapaaehtoistehtävät, luottamustoimet ja ansiomerkit yhdistyksessä
 • Tiedot jäsenen/henkilön osallistumisista ja hakemisesta tapahtumiin, koulutuksiin ja kursseille, heidän perustietonsa, erityisruokavalionsa ja joissain tapauksissa lääkärintodistukset
 • Jäsenmaksu-, koulutus- ja kurssimaksutiedot
 • Jäsenen/henkilön tietojenluovutus- ja suoramarkkinointikielto

Yhdistysten tiedoista käsittelemme:

 • Yhdistysten perustiedot: osoite, sähköpostiosoite, verkkosivut, puhelinnumero, tilinumero (jäsenmaksupalautusten maksu)

3. Tietolähteemme

Henkilön oma ilmoitus tai yhdistyksen toimijan ilmoitus jäsenyyteen, tapahtumiin, kursseille ja koulutuksiin ilmoittautumiseen ja osallistumiseen sekä lehden ja uutiskirjeiden tilaamiseen liittyen. Henkilötietoja kerätään tarpeen mukaan lahjoittamisen yhteydessä.

4. Mihin käytämme henkilötietoja?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä osin järjestön oikeutettuun etuun, joka perustuu jäsenyyteen.

Käytämme henkilötietoja

 • henkilöiden ja jäsenten tietojen ylläpitoon, laskutukseen ja viestintään
 • Ihon aika -lehtien postitukseen ja tilausten hallinnointiin
 • tilastointiin rahoittajille ja toiminnan kehittämiseen
 • tapahtuma- ja kurssiosallistumisten käsittelyyn ja laskutukseen
 • vapaaehtoistoiminnan koordinointiin
 • kyselytutkimusten toteuttamiseen
 • yhdistysten hallinnolliseen viestintään ja tiedottamiseen

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Tietoja käytetään vain Psoriasisliiton ja psoriasisyhdistysten toiminnassa.

 • Jäsenten ja uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteita hallinnoidaan ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella LianaMailer-uutiskirjepalvelussa.
 • Ihon aika -lehden tilaajien osoitteet lähetetään painotalolle suojatun palvelimen kautta lehden postitusta varten.
 • Tutkimuskyselyissä sähköpostiosoitteistoja voidaan ulkoistaa, jolloin osoitteiston käytöstä tehdään sopimus tutkimuslaitoksen kanssa.
 • Kursseille valittujen henkilöiden tietoja välitetään tarpeen mukaan kurssipaikalle/ matkanjärjestäjälle.
 • Psoriasisliitto toteuttaa joitain koulutuksia, tapahtumia ja kursseja yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Tällöin henkilöiden tietoja toimitetaan Sivikselle.
 • Ulkoistettuja palveluja ovat: IT-palveluntarjoaja, ulkoistettu palkkahallinto, taloushallinnon ohjelma ja taloushallinnon sijaistus sekä Webropol-kyselytyökalu.

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät myöskään siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle ja suojaavat materiaalit kuten kohdassa 6.

6. Tietojen suojaus

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja. Kilta-rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä tai vapaaehtoistehtäviensä hoitamiseksi. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Jos rekisteröity haluaa tarkistaa tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle eli Psoriasisliitolle. Psoriasisliitto voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Psoriasisliitto vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Psoriasisliittoon, joka huomioi pyynnön siinä laajuudessa kuin se on mahdollista ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön (esim. tietojen lakisääteinen säilytysaika) ja viranomaismääräykset (esim. ansiotietojen ilmoittaminen verottajalle).

8. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.