Siirry sisältöön

Information om oss

Psoriasisförbundet rf är en patient-, folkhälso- och expertorganisation som bildades år 1975. Bekanta dig med vår verksamhet.

Psoriasisliiton hallitus 2024.
Psoriasisliiton hallitus 2024.

Om oss

Psoriasisförbundet rf, på finska Psoriasisliitto ry, är en patient-, folkhälso- och expertorganisation som bildades år 1975. Förbundet erbjuder expertkunskap och stöd till dem som lever med psoriasis. Psoriasisförbundet är centralorganisation för lokala psoriasisföreningar.

Vår verksamhetsidé, det vill säga mission:

Ett gott liv för personer med psoriasis.

Psoriasisförbundet främjar övergripande välbefinnande och samhällelig delaktighet för personer som insjuknat i psoriasis. Förbundet stödjer psoriasisföreningarnas och frivilligarbetarnas arbete i att skapa en plattform för kamratstöd.

Vårt fokus ligger på att erbjuda kunskap och stöd till dem som insjuknat i psoriasis och deras närstående.

Vår verksamhet styrs av Psoriasisförbundets värderingar:

  • Rättvisa och jämlikhet: De som insjuknat i psoriasis har rätt till jämlik och tillräcklig tillgång till den service de behöver och ska inte utsättas för diskriminering eller fördomar.
  • Trovärdighet: Vår kommunikation och våra tjänster baserar sig på forskning. Vi stödjer forskning om psoriasis. Personer som insjuknat i psoriasis kan lita på att de tjänster vi erbjuder är högklassiga och professionella.
  • Delaktighet: Psoriasisförbundets och psoriasisföreningarnas verksamhet är öppen för alla. Drabbade och deras anhöriga upplever delaktighet, gemenskap och acceptans i verksamheten.

Finansiering

Cirka 70 procent at Psoriasisförbundets intäkter kommer i form av statsstöd från social- och hälsovårdsministeriet. Resterande 30 procent är egen finansiering, som omfattar medlemsavgifter, donationer och företagssamarbeten. Vi deltar bland annat i insamlingen En liten gest som ordnas i samband med val.

Vill du stödja vår verksamhet? Bli medlem eller ge en donation.

Organisation och beslutsfattande

I Psoriasisförbundet utövas den högsta beslutanderätten av förbundsmötet som sammanträder en gång om året. Förbundets angelägenheter sköts av förbundets styrelse i enlighet med lagar och förordningar och beslut vid årsmötet.

Styrelsen kan inrätta arbetsgrupper under sitt ansvar att sköta de uppgifter den tilldelar. Verksamhetsledarens uppgift är att se till att årsmötets och styrelsens beslut genomförs.

Psoriasisförbundets styrelse 2024

Ordförande

Paula Werning, riksdagsledamot

Vice ordförande

Kurt Jäntti, Vasanejdens psoriasisförening

Styrelsemedlemmar (personlig ersättare i parenteser):

Seija Finnberg, Pohjois-Kymen psoriasisyhdistys (Ritva Myllärinen, Keski-Suomen psoriasisyhdistys)

Raila Gardin, Länsi-Pohjan psoriasisyhdistys (Maritta Välijeesiö, Keski-Lapin psoriasisyhdistys)

Eva-Maria Hakola, Helsingforsnejdens psoriasisförening (Pekka Fredriksson, Helsingforsnejdens psoriasisförening)

Irma Huikko, Savonlinnan seudun psoriasisyhdistys (Janne Pappila, Keski-Suomen psoriasisyhdistys)

Sirpa Hurri, Hyvinkään seudun psoriasisyhdistys (Marianne Ketonen, Lahden seudun psoriasisyhdistys)

Kristel Jäntti, Vasanejdens psoriasisförening (Sarianne Koskimaa, Jokilaaksojen psoriasisyhdistys)

Liisa Korkiakoski, Pohjois-Savon psoriasisyhdistys (Minna Lonka, Pohjois-Kymen psoriasisyhdistys)

Mirja Suntila, Mäntän seudun psoriasisyhdistys (Juha-Pekka Virkki, Pirkka-Hämeen psoriasisyhdistys)

Marja-Liisa Utukka, Pirkka-Hämeen psoriasisyhdistys (Mirja Lonka, Pohjois-Kymen psoriasisyhdistys)

Juhani Viitaniemi, Pirkka-Hämeen psoriasisyhdistys (Jukka Välimäki, Satakunnan psoriasisyhdistys)

Psoriasisförbundets centralbyrå finns i Helsingfors. Förbundet har dessutom regionala byråer i Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Bekanta dig med våra medarbetare och ta kontakt!

Internationellt samarbete

Psoriasisförbundet är medlem i psoriasisorganisationernas internationella paraplyorganisation IFPA (International Federation of Psoriasis Associations), i Europeiska patientorganisationernas förbund Europso och i de nordiska psoriasisförbundens samarbetsorgan Nordpso. Till Nordpso hör psoriasisorganisationerna i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna.

En gemensam stor framgång för IFPA och dess medlemsorganisationer är Världshälsoorganisationen WHO:s resolution om psoriasis våren 2014 och globala rapport om psoriasis som publicerades i februari 2016.

Historia

I Finland inleddes föreningsverksamheten för personer insjuknade i psoriasis år 1969 då Suomen Psoriasisyhdistys ry grundades på Hudkliniken i Helsingfors. Hudläkarna stödde starkt att föreningen skulle bildas och de stödde även föreningens verksamhet. Under de första åren hölls medlemsmöten till och med på Hudkliniken.

Målet var att förbättra tillgången på vård för personer insjuknade i psoriasis, att sprida kunskap om psoriasis och jämlikhet med andra kroniska sjukdomar. Under de första verksamhetsåren lanserades det fortsatt aktuella budskapet Psoriasis smittar inte.

Den första psoriasisföreningen grundades i St. Michel i december 1974. År 1975 såg ytterligare sju föreningar dagens ljus. Samtidigt förbereddes grundandet av en nationell paraplyorganisation som samarbetsorgan och med uppgift att bevaka de drabbades intressen.

Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:s konstituerande möte hölls 4.10.1975. I mötet deltog alla befintliga sju föreningar. Mötet gästades även av representanter för förbunden i Sverige och Norge. Under de följande åren växte antalet föreningar och medlemmar snabbt.