Rehabiliteringen når inte dem som lider av psoriasis

Personer som insjuknat i psoriasis har nytta av rehabilitering på många olika sätt.

Text: Päivi Haavisto
Bild: Pasi Leino

Kelan psoriasiskurssin osallistujia Turun Caribialla.

Rehabiliteringen når inte dem som lider av psoriasis

Jutta Varis från Esbo deltog i psoriasisrehabilitering som ordnades av rehabiliteringscenter Petrea i mars. Kursen genomfördes på spahotell Holiday Club Caribia i Åbo. 

– Jag drabbades av psoriasis för 32 år sedan, men det här var min första rehabilitering. Jag har stretat på med egenvård och med en strikt diet eftersom jag levt i den tron att man måste vara i riktigt dåligt skick för att få delta i rehabilitering, berättar Varis. 

Nu rekommenderar hon kursen varmt. 

– För mig var den största behållningen av kursen att få kunskap om nya läkemedelsbehandlingar och de andra kursdeltagarnas erfarenheter av dessa. Föreläsningen som specialistläkaren i hudsjukdomar höll var verkligen värdefull, liksom diskussionen med en skötare som specialiserat sig i hudsjukdomar.  

SOSTE:s, det vill säga Finlands social och hälsa rf:s specialist Päivi Opari ser rehabiliteringen som en investering såväl ur individens som ur samhällets synvinkel. 

– Den ger besparingar via förlängda arbetskarriärer och läkning. Människan fortsätter att vara aktiv då hon börjar må bättre och får bättre livskvalitet. Detta kommer även att avspegla sig på äldre dagar. 

Få ansöker om rehabilitering

Planerare Arita Goh på FPA berättar att FPA erbjöd 14 rehabiliterings- och anpassningsträningskurser med fokus på hudsjukdomar under förra året, men bara några av dessa genomfördes. Det är endast psoriasisartritkurserna som har genomförts som planerat. 

Tre rehabiliteringscenter ordnar för närvarande psoriasiskurser för vuxna: Petrea i Åbo, Huoltoliitto ry:s Kunnonpaikka i Siilinjärvi och Kruunupuisto i Punkaharju.

Exempelvis måste alla tre psoriasiskurser i Kruunupuisto inställas under fjolåret. Enligt rehabiliteringsledare Tiina Riikonen känner man inte inom vården till det nuvarande kursutubudet för hudsjukdomar. 

– I år ser vi ut att kunna genomföra åtminstone en psoriasiskurs. Vi har informerat olika instanser inom primärvården – bland annat hudpolikliniker och företagshälsovården – om våra kurser. Samarbetet med patientorganisationer är speciellt viktigt, säger Riikonen. 

Kurser för alla åldersgrupper

FPA:s rehabiliterings- och anpassningsträningskurser har som mål att upprätthålla funktionsförmågan och arbetsförmågan. Psoriasiskurserna för vuxna är avsedda för personer som är kvar i arbetslivet eller som ska återgå till arbetslivet, för pensionärer, studerande och för personer som får rehabiliteringsstöd. FPA ordnar också familjekurser för barn med hudsjukdomar. 

Från och med maj och till utgången av år 2019 kan man söka till nio psoriasiskurser för vuxna, fyra familjekurser för barn med hudsjukdomar och tre psoriasisartritkurser. Utöver psoriasiskurserna ordnas två kurser för personer som insjuknat i allvarliga och långvariga hudsjukdomar. Kurserna genomförs om antalet deltagare är tillräckligt. Till psoriasiskurserna för vuxna antas högst tio personer. 

FPA har på undersidan Samarbetspartner på sin webbplats skapat ett hjälpmedel för läkare som skriver remisser för att hjälpa dem att hitta rehabiliteringskurser. Personkunder får mer information om tillgängliga kurser på FPA:s webbplats samt genom att ringa det nationella servicenumret. 

Organisationerna välkomnar rehabiliteringsgarantin

SOSTE:s Päivi Opari uppskattar att fördröjda rehabiliteringsinsatser är ett allmänt problem i vården av långtidssjukdomar. Social- och hälsovårdsorganisationerna hoppas därför på en specifik rehabiliteringsgaranti som skulle garantera att bedömningen av rehabiliteringsbehovet skulle ske inom den angivna tidsfristen. Detta skulle även påskynda rehabiliteringsstarten. 

– Hela vård- och rehabiliteringskedjan borde bli smidigare. Kopplingen mellan specialsjukvård och primärvård måste bli starkare för att kontinuiteten inte ska brytas även om vård- eller rehabiliteringsinstansen byts, konstaterar Opari. 

Den vård- och rehabiliteringsplan som görs i samråd med patienten stöder också kontinuiteten och vårdmotivationen. 

– I dagens läge finns det brister i dessa planer eller så görs de inte alls även om de är lagstadgade. 

FPA har under de senaste åren fått kritik för sitt konkurrensförfarande när det gäller rehabiliteringstjänster eftersom priset i valet av serviceproducenter har beaktats på bekostnad av servicens kvalitet.  

Av denna orsak har FPA denna vår publicerat en utredning som gäller såväl rehabilitering som andra tjänster. I processen har man hört såväl kunder som representanter för serviceproducenter, och till exempel i nästa år planerar man att testa ett registreringsförfarande i valet av serviceproducenter.

Texten har publicerats i Ihon aika 2/2019. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.