Den psykiska belastning som psoriasis orsakar förbises i hälso- och sjukvården

Enligt Psoriasisförbundets enkätundersökning belastar psoriasis inte bara kroppen, utan även psyket, men den psykiska belastningen uppmärksammas inte på hälso- och sjukvårdsmottagningen.

Maailman psoriasispäivän 2019 ja 2020 kampanjakasvot mustavalkoisessa kuvassa.

Den psykiska belastning som psoriasis orsakar förbises i hälso- och sjukvården

Psoriasisförbundet genomförde i juni 2019 en enkät (1 478 svar, Innolink oy) enligt vilken 60 procent av de svarande upplevt att psoriasis inte bara belastar kroppen, utan även psyket.

Anmärkningsvärt är att 83 procent av de svarande säger att varken läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal har omnämnt psoriasissjukdomens inverkan på psykiskt välbefinnande.

– Endast 12 procent svarade att psykiskt välbefinnande hade berörts på mottagningen, vilket är mycket överraskande. Det verkar som om det psykiska välbefinnandet hos personer som insjuknat i psoriasis nonchaleras nästan helt inom hälso- och sjukvården, konstaterar Psoriasisförbundets verksamhetsledare Sonja Bäckman.

– I Rekommendationen för god medicinsk praxis, som innehåller riktlinjer för hur psoriasis bör behandlas, nämns att ångest och depression hos en person som insjuknat i psoriasis ska uppmärksammas och behandlas i en så tidig fas som möjligt. Det är oroväckande om denna anvisning ignoreras, påpekar Bäckman.

De som insjuknat i psoriasis är inte själva heller särdeles aktiva när det kommer till att prata om psykiskt välbefinnande: Endast cirka 22 procent av de svarande meddelade att de tagit upp det till diskussion, och av dessa upplevde endast 38 procent att de hade fått hjälp.

Lite mer än hälften ansåg sig inte ha haft behov av att ta upp ämnet, 16 procent upplevde att det var svårt och nästan lika många svarade att mottagningstiden inom hälso- och sjukvården var för kort för att göra det.

– Av svaren framgår att man inte tänker på att psoriasis inverkar på psykiskt välbefinnande, att det hos bägge parterna saknas tillräckligt med tid, kunskap eller mod att diskutera det. Detta är något som vi för vår del kommer att ta tag i. Vi anser det också viktigt att Rekommendationen för god medicinsk praxis blir mer känd bland hälso- och sjukvårdspersonal, konstaterar Bäckman.

Taras Klimenko, psykoterapeut och specialist i hudsjukdomar och allmänmedicin som specialiserat sig på behandling av psoriasis, är oroad men inte helt överraskad av svaren.

– Detta är framför allt en tidsfråga, eftersom det kräver mycket längre tid att fokusera på psykiska besvär än på fysiologiska symtom. Vi läkare har också en mänsklig benägenhet att låta bli att ingripa i sådant som vi inte förstår till fullo, säger Klimenko.

Fokus på psyket under Internationella psoriasisdagen

Internationella psoriasisdagen infaller varje år den 29 oktober. År 2019 genomför Psoriasisförbundet och dess medlemsföreningar en kampanj runtom i landet på temat ”Tankar kring psoriasis? Ventilera dem.”.

Målet med temadagen är att uppmuntra dem som insjuknat i psoriasis att söka hjälp när psoriasissjukdomen belastar psyket. Dessutom vill vi uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonal att prata om psoriasissjukdomens inverkan på psykiskt välbefinnande.

Våra samarbetspartner i kampanjen år 2019 är läkemedelsbolagen Abbie, Celgene, Janssen, Lilly, LEO Pharma, Novartis och UCB Pharma.

Sociala medier: #psorimielessä #tankarkringpsoriasis