Ledare: År 2021 – intressebevakning och livskraft

Vid sidan av de tjänster förbundet erbjuder, är de livskraftiga föreningarna förbundets andra grundpelare, skriver Sonja Bäckman.

År 2021 – intressebevakning och livskraft

År 2020 var ett synnerligen utmanande år för landets organisationer. Det var inte enbart coronaepidemin som var orsaken till detta, osäkerheten över hur finansieringen av organisationer kommer att se ut när Veikkaus intäkter minskar, orsakade ytterligare spänning.

Anledningen till att spelintäkterna minskat är bland annat att Veikkaus inte längre placerar ut lika många spelautomater och har infört ett identifieringsförfarande för att göra spelandet av penningspel ansvarsfullare.

I besluten i samband med höstens budgetbehandling räddade social- och hälsovårdsorganisationerna till stor del sig själva, då statens budgetunderskott täcktes med deras egna buffertresurser. Dessa skapades för några år sedan när penningspelbolagen (Veikkaus, Fintoto och Penningautomatföreningen) fusionerades.

Lösningen behandlade inte stödmottagarna rättvist, eftersom finansieringsunderskottet för andra än förmånstagare under social- och hälsovårdsministeriets ansvar kompenserades ur budgetmedel.

Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEA meddelade dessutom i september att de avstår från finansieringen av anpassningsträning. Enligt STEA är anpassningsträning medicinsk rehabilitering och överlappar därmed FPA:s verksamhet. Därför kommer det från och med 2022 heller inte att finnas några stödpengar för Psoriasisförbundets solbetonade kurser.

År 2021 är en övergångsperiod då coronaepidemin fortfarande medför svårigheter. Vi måste igen skapa en alternativ modell för våra solbetonade kurser eller hitta ett nytt tillhåll för dem. Ur intressebevaknings synpunkt kommer år 2021 därför att vara ett anmärkningsvärt år.

År 2021 kommer att vara ett anmärkningsvärt år.

Vid sidan av de tjänster förbundet erbjuder, är de livskraftiga föreningarna förbundets andra grundpelare. I början av året startar vi upp ett utredningsprojekt ”En livskraftig organisation på 2020-talet”.

Syftet med det är att producera information och rekommendationer för att förnya organisationsverksamheten och att öka dragningskraften för verksamheten. Moderniseringsarbetet består också av förslag på en organisationsstruktur som fungerar bättre än den nuvarande.

Utifrån utredningsprojektet vill vi åstadkomma en förändring med vilken psoriasisföreningens möjligheter att bedriva livskraftig verksamhet ökar.

Enligt filosof Juha T. Hakala har människan en inbyggd strävan efter att få saker och ting utförda omgående, även om det vore klokt att alltid dela upp större uppgifter i mindre delar. Denna princip kommer vi att tillämpa när vi ska ta itu med förbundets stora reformbehov år 2021.

I denna tidning berättar vi om stress och hur vi ska hantera den. Alltför ambitiösa utmaningar kan orsaka skadlig stress. Jag utmanar dig i år att också i ditt eget liv hantera din stress och ta små steg mot det mål du satt upp för dig själv. Förutom att ha rätt riktning är det i slutändan viktigast att samtidigt kunna se sig omkring och ha ett öppet sinne.

Med önskan om ett framgångsrikt år!

Sonja Bäckman är verksamhetsledare i Psoriasisförbundet.

Texten har publicerats i Ihon aika 1/2021. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.