Ledare: Framåt trots hinder!

Jag tror ändå att vi har verktygen för att utveckla vår verksamhet i en allt mer meningsfull riktning, skriver Sonja Bäckman.

Kasvokuva Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckmanista.

Framåt trots hinder!

För ett år sedan berättade jag i tidningen Ihon aika att år 2021 kommer att präglas av lobbyverksamhet för att garantera att den solbetonade kursverksamheten fortsätter. En annan stor helhet är det utredningsprojekt, vars syfte är att skapa möjligheter för en livskraftig verksamhet i psoriasisföreningarna. 

Under året har vi förhandlat med Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och FPA. De har ännu tydligare än tidigare lyft fram utmaningarna med att finansiera solbetonade kurser. Vi tog upp vår oro över de solbetonade kursernas framtid även för social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen som vi träffade i december. 

Att ordna anpassningsträning utomlands hör enligt lag inte till FPA:s ansvar. STEA föreslår inte heller finansiering för vår förnyade kurs i det understödsförslag den publicerade den 9 december, utan anser fortfarande att det är anpassningsträning och till och med den typ av klimatvård som nämns i God medicinsk praxis -rekommendationen.

Finansiärerna gömmer sig bakom termer och ingen verkar vilja bevara kurserna. Vi har tillsammans med Allergi-, hud- och astmaförbundet skickat ett ställningstagande om understödsförslaget i vilket vi uttrycker vårt missnöje.

Vi kommer att fortsätta att lobba för att kurserna ska gå att genomföra och informerar hur processen fortskrider.

Vi kommer att fortsätta att lobba för att kurserna ska gå att genomföra och informerar hur processen fortskrider.

Vårt utredningsprojekt Elinvoimainen järjestö 2020-luvulla (övers. ung. En livskraftig organisation på 2020-talet) har också framskridit. Syftet med projektet har varit att producera information och rekommendationer för att förnya organisationsverksamheten och för att öka dragningskraften för verksamheten.

Syftet är även att utreda om och i så fall vilken typ av strukturella förändringar vår organisation behöver för att fungera så väl som möjligt. 

I början av januari skickade vi en omfattande förfrågan till lokalföreningarnas medlemmar och aktiva aktörer samt till Psoriasisförbundets förbundsstyrelse och personal. Via sociala medier har vi även fått svar av icke-medlemmar. Under våren kommer utredarna Juha Heikkala och Antti Pelto-Huikko, experter inom organisationsområdet, att analysera svaren och berätta om resultaten.

Utifrån svaren kommer de även att genomföra detaljerade intervjuer med nyckelpersoner som deltagit i enkäten. Tanken är att vi senare i år kommer att få förslag på hur vi kan förbättra föreningarnas möjligheter att bedriva livskraftig verksamhet. Årsmötet under hösten kommer att diskutera de större beslut som projektet eventuellt leder till.

Vi kommer att få förslag på hur vi kan förbättra föreningarnas möjligheter att bedriva livskraftig verksamhet.

Vår organisation, och organisationsverksamheten i stort, står inför stora omvälvningar. Jag tror ändå att vi har verktygen för att utveckla vår verksamhet i en allt mer meningsfull riktning.

Detta möjliggörs bland annat tack vare det medlemsorganisationsunderstöd som föreningarna får från förbundet och lokala lågtröskelgrupper, vars verksamhet styrelsen nyligen gav anvisningar för. Vi låter tankarna flyga högt! 

Den här tidningen är byggd kring temat ljus och sol. Vi bjuder på både väletablerad information och nyaste nytt på temat. Efter den mörka årstiden är det härligt att märka att dagarna blir längre.

Jag önskar dig ett ljust och lyckligt år!

Sonja Bäckman är verksamhetsledare i Psoriasisförbundet.

Texten har publicerats i Ihon aika 1/2022. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.