Utbyte av biologiska läkemedel på apotek inleds år 2025

Biologiska läkemedel som används för att behandla psoriasis kommer att omfattas av utbytessystemet från och med början av år 2025.

Bild: Shutterstock

Lääke otetaan apteekin kylmäkaapista.

Utbyte av biologiska läkemedel på apotek inleds år 2025

Biologiska läkemedel som används för att behandla kommer att omfattas av utbytessystemet från och med början av år 2025.

Förändringen innebär att ett biologiskt läkemedel direkt på apoteket kan bytas ut mot ett förmånligare preparat.

Biologiska läkemedel och biosimilarer har funnits på den finska marknaden under flera års tid. Hittills har enbart läkare kunnat besluta om byte av ett biologiskt läkemedel till en biosimilar.

Nu kommer en förändring eftersom biologiska läkemedel i enlighet med den lag som godkändes i mars 2023 stegvis kommer att omfattas av lagen för läkemedelsutbyte på apotek från och med början av år 2024. I fråga om biologiska läkemedel som används vid behandling av psoriasis inleds utbytet den 1 januari 2025.

Utbyte av läkemedel på apotek är bekant för många läkemedelsanvändare. Det innebär att ett ordinerat receptbelagt läkemedel med användarens samtycke kan bytas ut mot ett förmånligare preparat direkt på apoteket.

Apoteken är skyldiga att berätta för sina kunder om förmånligare utbytbara preparat. Framöver kommer detta även vara fallet i fråga om biologiska läkemedel.

Utbytesmöjligheten kommer inte att gälla biologiska läkemedel som ordinerats personer under 18 år. Enligt lagen är bytesintervallen för biologiska läkemedel och biosimilarer sex månader, vilket innebär att preparatet kan bytas ut högst två gånger per år.

Prata med din läkare om du är orolig

I och med förändringen fastställer man referenspriser för biologiska läkemedel och biosimilarer. Detta innebär att man fastställer referensprisgrupper för läkemedel som ersätts av FPA och som är sinsemellan likvärdiga och utbytbara. För preparaten i en grupp fastställs ett högsta möjliga pris utifrån vilket FPA kan betala ersättning.

Om priset på ett läkemedel som läkaren ordinerat överskrider referenspriset och användaren inte vill byta ut det mot ett billigare likvärdigt läkemedel, betalar hen själv den del som överskrider referenspriset.

Det går alltså inte att få FPA-ersättning för den del som överskrider referenspriset. Den delen räknas inte heller med i den årliga självrisken (takbeloppet).

Eftersom biologiska läkemedel i dagens läge är dyra, kan den andel som kunden måste betala själv i en sådan situation bli ganska hög.

Om du har frågor eller om läkemedelsutbytet bekymrar dig är det värt att ta upp saken med läkaren först. Vid behov kan den läkare som ordinerar biologiska läkemedel förbjuda utbyte av läkemedel om det finns terapeutiska eller medicinska grunder för det.

Om du har frågor eller om läkemedelsutbytet bekymrar dig är det värt att ta upp saken med läkaren först.

Om läkaren beslutar att utfärda förbud mot utbyte, bör det antecknas på receptet. Då får kunden FPA-ersättning för hela priset även om det överskrider det fastställda referenspriset för läkemedelsgruppen.

I lagändringen har patientsäkerheten uppmärksammats särskilt. Vårdpersonal kommer även i fortsättningen att ge vägledning i användningen av injicerbara läkemedel.

Apoteken har å sin sida en laglig skyldighet att ge läkemedelsrådgivning och vägleda i användningen av en ny dosdispenser.

Lagreformen syftar till att minska läkemedelskostnaderna. Cirka 230 000 finländare använder biologiska läkemedel.

Eftersom biologiska läkemedel är märkbart dyrare än traditionella läkemedel, utgör de läkemedelsersättningar som betalas för dem ett anmärkningsvärt belopp.

Enligt Psoriasisförbundets uppfattning kan utbytet av läkemedel på apotek och fastställandet av referenspriser för läkemedelsgrupper öka konkurrensen och därmed sänka priserna på läkemedel.

I den självrisk som läkemedelsanvändaren själv står för kommer priskonkurrensen ändå inte att märkas på kort sikt.

Psoriasisförbundet bevakar aktivt reformens ikraftträdande och kommunicerar om det på sina kanaler.