Psoriasisliitto: Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto toteutettava hallitusti

Psoriasisliitto antoi lausunnon hallituksen esityksestä liittyen biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon. Liitto katsoo, että apteekkivaihdossa keskeisintä on lääkkeiden käyttäjän huomioiminen.

Erilaisia lääketabletteja vaaleankeltaisella tasolla.

Psoriasisliitto: Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto toteutettava hallitusti

Suomen hallitus valmistelee ehdotusta, jolla apteekeissa tapahtuva lääkevaihto voitaisiin ulottaa koskemaan myös biologisia lääkkeitä. Tällä hetkellä vain lääkkeen määrännyt lääkäri voi vaihtaa biologisen lääkkeen toiseen. Esityksen toteutuessa nykytila muuttuisi: Jatkossa biologinen lääke voitaisiin vaihtaa apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen.

Esityksen tavoitteena on lisätä biologisten lääkkeiden hintakilpailua ja siten alentaa lääkekustannuksia. Nämä ovat Psoriasisliiton mielestä hyviä tavoitteita. Niitä ei kuitenkaan pidä toteuttaa kustannusnäkökulma edellä, eikä lääkkeiden käyttäjien hyvinvointi ja turvallisuus saa vaarantua.

Lausunnossa katsomme, että biologisten lääkkeiden lääkevaihto tulee aloittaa hallitusti ja asteittain. Näin olisi mahdollista kerryttää käytännön kokemusta biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta.

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto tulee aloittaa hallitusti ja asteittain.

On huomionarvoista, että biologisten lääkkeiden hintakilpailua halutaan edistää monella lakiesityksellä: Lääkäreille kaavaillaan vahvempaa velvoitetta määrätä sairastavalle sopivista lääkkeistä edullisin saatavilla oleva valmiste.

Katsomme, että jos tämä uudistus toteutuu, sen vaikutuksista tulisi kerätä kokemuksia ennen biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon aloittamista.

Lääkkeen käyttäjät uudistuksen keskiöön

Nyt lausuntokierroksella olleessa esityksessä lääkkeen käyttäjiin kohdistuvat vaikutusarviot olivat selkeästi puutteelliset. Katsomme, että lääkityksen aloitus ja lääkevalmisteen vaihto toiseen tulee aina tehdä keskustellen ja yhteistyössä lääkärin ja psoriasista sairastavan kesken.

Lisäksi lääkitystä aloitettaessa tai lääkevalmisteesta toiseen vaihdettaessa on huolehdittava, että lääkkeen käyttäjällä on mahdollisuus antolaitteen käytön opastukseen ja harjoitteluun. Sairastavan näkökulmaa ei voi ohittaa, sillä uudistuksen merkittävimmät riskit liittyvät nimenomaan annostelulaitteiden vaihtumiseen ja puutteelliseen ohjaukseen.

Lääkityksen aloitus ja lääkevalmisteen vaihto toiseen tulee aina tehdä keskustellen.

Esityksessä ehdotetaan, että lääkevalmisteen vaihtoväli voisi olla lyhimmillään kolme kuukautta. Emme pidä näin lyhyttä vaihtoväliä tavoiteltavana. Myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on katsonut selvityksessään, että lääkkeiden vaihtovälin tulisi olla kuudesta kuukaudesta jopa yhteen vuoteen.

Katsomme, että yhden vuoden vaihtoväli on paras vaihtoehto. Myös vaihtoväliä harkittaessa on huomioitava psoriasista sairastavien näkökulma.

Esityksessä ehdotetaan, että lääkevalmisteen vaihtoväli voisi olla lyhimmillään kolme kuukautta. Emme pidä näin lyhyttä vaihtoväliä tavoiteltavana.

Muistutamme lausunnossamme myös siitä, että pitkäaikaissairaus kuormittaa sairastavaa taloudellisesti. Biologisten lääkkeiden hintakilpailun lisääminen on kannatettavaa, mutta psoriasikseen käytettävien lääkkeiden korkean hinnan vuoksi hintakilpailu ei todennäköisesti näy sairastavan maksamassa osuudessa vielä pitkään aikaan.

Siksi tilanteeseen tarvitaan myös nopeampia ratkaisuja. Esimerkiksi lääkekulujen vuosiomavastuu eli niin kutsuttu lääkekatto tulisi voida jakaa useampaan erään, jos käytössä on erityisen kallis lääke.