Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon
Nainen istuu sohvalla kannettava tietokone sylissään.

Verkkovertaistuki-hanke

Verkkovertaistuki-hanke tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.  Kartoitamme myös mikä tekee ryhmämuotoisesta verkkovertaistuesta merkityksellistä nimenomaan pitkäaikaissairaille. Tietoa voidaan hyödyntää erityisesti järjestöissä, jotka työskentelevät pitkäaikaissairaiden hyväksi.

Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä -tutkimus

Kehittämistyön taustana toimii vuonna 2021 aloitettu tutkimus, joka toteutettiin Psoriasisliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä Helsingin yliopiston yhteistyönä. Aineisto kerättiin Psoriasisliiton ja Iho-, ja allergia-, ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä.

Tulokset on koottu Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen rakenteet, sisällöt ja saavutettavuus – loppuraporttiin.  15.3.2023 julkaistu raportti sisältää tutkittua tietoa vertaistuen toteutumisesta verkkovertaisryhmissä. Tutkimuksen tuloksena on tutkittua tietoa verkkototeutuksen erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista ryhmänohjaustyöhön, sekä konkreettisia ohjeita verkkovälitteisen vuorovaikutuksen tukemiseksi. Loppuraportti ja kirjallisuuskatsaus ovat kaikkien järjestöjen käytettävissä.

Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen rakenteet, sisällöt ja saavutettavuus –  loppuraportti on ladattavista tästä.

Loppuraportin oheen tuotettiin kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa vuorovaikutustutkimuksen verkkovertaistuen kehittymisestä, ryhmämuotoisesta vertaistuesta ja vertaistuen vaikuttavuudesta.  Lataa kirjallisuuskatsaus tästä.

Tiedote 16.3.2023: Uusi tutkimus: Vertaistuki verkossa voimauttaa ja parantaa elämänlaatua

Hankkeen tausta

Verkkovertaistuki-hanke on Psoriasisliiton hallinnoima tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusaineisto on kerätty Psoriasisliiton sekä Allergia-, iho- ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä. Tutkimuksen on toteuttanut Helsingin yliopisto.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan järjestötoimijoiden saataville kevään 2023 aikana. Erityisesti kiinnostusta tuloksille ajatellaan olevan niissä järjestöissä, jotka edistävät pitkäaikaissairaiden asioita.

Järjestöjen on täytynyt siirtää vertaistukea nopealla aikataululla verkkoon korona­tilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vertaistuki on järjestöjen auttamistyötä, josta puhutaan yleisesti hyvin myönteisesti. Kuitenkaan sen auttamisedellytyksiä ei ole selvitetty tilanteessa, jossa toimintaa on siirretty toteutumaan perinteisiltä vuorovaikutusareenoilta verkkoympäristöön.

Hanke käynnistyi keväällä 2021 ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta Veikkauksen tuotoista.

Sisältö ja kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Psoriasisliiton sekä Allergia-, iho- ja astmaliiton vertaisryhmätoimintaa toteuttavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä heidän vertaisryhmiinsä osallistuvat pitkäaikaissairaat.

Hanke koostuu tutkimus- ja kehittämisosiosta.

Tutkimusosio:

Analysoi verkkovertaisryhmien sisältöä ja toteutusta. Loppuraportti sisältää päätelmiä ja niiden pohjalta tehtyjä kehittämissuosituksia käytännön verkkovertaisryhmätoiminnan tueksi.

Kehittämisosio:

Psoriasisliitto kokoaa asiakasraadin ryhmiin osallistuneista henkilöistä ja he arvioivat yhdessä toiminnan kehittämistarpeita tulosten pohjalta. Psoriasisliitto kouluttaa psoriasisyhdistysten vapaaehtoistoimijoita toimimaan verkkovertaisohjaajina siten, että heillä on osaamista myös ryhmien tekniseen toteuttamiseen verkkoympäristössä.

Kehittämistyö psoriasisyhdistyksissä

Tutkimuksen tulokset ovat myös psoriasisyhdistysten käytössä. Kehittämistyön tavoitteena on, että verkkovertaistoiminta vakiintuu psoriasisyhdistysten perustoiminnaksi. Vapaaehtoisille järjestetään kaksi verkkokoulutusta hankkeen tulosten pohjalta verkkovertaistoiminnan edistämiseksi.

Tavoite on, että hankkeen päättyessä jokaisessa psoriasisyhdistyksessä on verkossa toimiva vertaistukiryhmä, josta on tullut osa yhdistyksen perustoimintaa.

Tavoitteet

  • Järjestöjen tarjoama, ammattilaisten ja vapaaehtoisten ohjaama ryhmämuotoinen verkkovertaistuki toteutuu hyvin.
  • Ryhmämuotoisen verkkovertaistuen erot ja yhtäläisyydet suhteessa perinteiseen, kasvokkaiseen vertaistukeen tulevat määritellyksi ja kuvatuksi.
  • Järjestöissä käytetyn ryhmämuotoisen, verkossa toteutetun vertaistuen vuorovaikutuskäytännöt ja keskustelun aiheet on selvitetty ja toimintatavat kirjattu näkyviin.
  • Etäsovellusten teknisten ominaisuuksien käyttö ja muiden tilanteisiin vaikuttavien tekijöiden rooli avautuvat osana vertaistukiryhmien dynamiikkaa.
  • Hankkeen päättyessä on selvillä, millaisin edellytyksin yhdistysten vapaaehtoistoimijat voivat toteuttaa verkkovertaisryhmiä ja pitää näin yllä elinvoimaista yhdistystoimintaa myös tulevaisuudessa.
  • Hankkeen päättyessä jokaisessa psoriasisyhdistyksessä on verkossa toimiva vertaistukiryhmä, josta on tullut osa yhdistyksen perustoimintaa.
  • Hankkeen ansiosta eri järjestöillä on käytössään kirjallinen materiaali, jota he voivat hyödyntää verkkovertaistoiminnan tukena.
  • Järjestöt asemoituvat auttajina entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä.

Yhteystiedot

Hanketta koordinoi Psoriasisliitossa järjestösuunnittelija Senni Lappalainen, p. 050 331 8111,  senni.lappalainen@psori.fi.