Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon
Nainen istuu sohvalla kannettava tietokone sylissään.

Verkkovertaistuki-hanke

Verkkovertaistuki-hanke tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.  

Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä -tutkimus

Kehittämistyön taustana toimii vuonna 2021-2022 toteutettu tutkimus,  joka toteutettiin Psoriasisliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä Helsingin yliopiston yhteistyönä. Aineisto kerättiin Psoriasisliiton ja Iho-, ja allergia-, ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä.

Tulokset löytyvät Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen rakenteet, sisällöt ja saavutettavuus – loppuraportista.  Raportti sisältää

 • tietoa vertaistuen toteutumisesta verkkovertaisryhmissä
 • tietoa verkkototeutuksen erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista ryhmänohjaustyöhön
 • konkreettisia ohjeita verkkovälitteisen vuorovaikutuksen tukemiseksi

Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen rakenteet, sisällöt ja saavutettavuus –  loppuraportti on ladattavista tästä.

Loppuraportti sisältää kirjallisuuskatsauksen, joka kokoaa vuorovaikutustutkimuksen verkkovertaistuen kehittymisestä, ryhmämuotoisesta vertaistuesta ja vertaistuen vaikuttavuudesta.  Lataa kirjallisuuskatsaus tästä.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia esittelevät työkalut on julkaistu infograafien muodossa. Ne ovat vapaasti ammattilaisten ja vapaaehtoisten käytettävissä.

Tulosten esittely

Vertaistuen toteutuminen ja ohjaustyö

Verkkototeutuksen erityispiirteet vertaisryhmässä

Vertaistapaamisen kulku

Tilaa antavan ohjaustyön menetelmä

Haluatko antaa tutkimuksesta, kirjallisuuskatsauksesta tai työkaluista palautetta? Voit vastata lyhyeen palautekyselyyn täällä.

 

Tutkimuksesta verkkosivuillamme:

Vertaistuen roolia täytyy kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollossa, kirjoittajat  Anna Heino ja Sonja Bäckman 11.12.2023

Tietoa, tukea ja uusia voimavaroja – vertaistuki kantaa pitkälle,  kirjoittaja Anna Heino 28.11.2023

Uusi tutkimus: Vertaistuki verkossa voimauttaa ja parantaa elämänlaatua,  tiedote 16.3.2023

Vastavuoroinen kohtaaminen antaa voimavaroja arkeen, Ihon aika 1/2023 verkkolehti

 

Hankkeen tausta

Verkkovertaistuki-hanke on Psoriasisliiton hallinnoima tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusaineisto on kerätty Psoriasisliiton sekä Allergia-, iho- ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä. Tutkimuksen on toteuttanut Helsingin yliopisto. Erityisesti kiinnostusta tuloksille ajatellaan olevan niissä järjestöissä, jotka edistävät pitkäaikaissairaiden asioita.

Järjestöjen on täytynyt siirtää vertaistukea nopealla aikataululla verkkoon korona­tilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vertaistuki on järjestöjen auttamistyötä, josta puhutaan yleisesti hyvin myönteisesti. Kuitenkaan sen auttamisedellytyksiä ei ole selvitetty tilanteessa, jossa toimintaa on siirretty toteutumaan perinteisiltä vuorovaikutusareenoilta verkkoympäristöön.

Hanke käynnistyi keväällä 2021 ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta Veikkauksen tuotoista.

Sisältö ja kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Psoriasisliiton sekä Allergia-, iho- ja astmaliiton vertaisryhmätoimintaa toteuttavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä heidän vertaisryhmiinsä osallistuvat pitkäaikaissairaat.

Hanke koostuu tutkimus- ja kehittämisosiosta.

Tutkimusosio:

Analysoi verkkovertaisryhmien sisältöä ja toteutusta. Loppuraportti sisältää päätelmiä ja niiden pohjalta tehtyjä kehittämissuosituksia käytännön verkkovertaisryhmätoiminnan tueksi.

Kehittämisosio:

Psoriasisliitto kokosi asiakasraadin ryhmiin osallistuneista henkilöistä.  He arvioivat yhdessä toiminnan kehittämistarpeita tulosten pohjalta. Asiakasraadin työn pohjalta on toteutettu suositukset psoriasisyhdistyksille verkkovertaistoiminnan kehittämiseksi.

Psoriasisliitto kouluttaa psoriasisyhdistysten vapaaehtoistoimijoita toimimaan verkkovertaisohjaajina siten, että heillä on osaamista myös ryhmien tekniseen toteuttamiseen verkkoympäristössä.

Tutkimuksen tulokset ovat myös psoriasisyhdistysten käytössä. Kehittämistyön tavoitteena on, että verkkovertaistoiminta vakiintuu psoriasisyhdistysten perustoiminnaksi. Tavoite on, että hankkeen päättyessä jokaisessa psoriasisyhdistyksessä on verkossa toimiva vertaistukiryhmä, josta on tullut osa yhdistyksen perustoimintaa.

Tavoitteet

 • Järjestöjen tarjoama, ammattilaisten ja vapaaehtoisten ohjaama ryhmämuotoinen verkkovertaistuki toteutuu hyvin.
 • Ryhmämuotoisen verkkovertaistuen erot ja yhtäläisyydet suhteessa perinteiseen, kasvokkaiseen vertaistukeen tulevat määritellyksi ja kuvatuksi.
 • Järjestöissä käytetyn ryhmämuotoisen, verkossa toteutetun vertaistuen vuorovaikutuskäytännöt ja keskustelun aiheet on selvitetty ja toimintatavat kirjattu näkyviin.
 • Etäsovellusten teknisten ominaisuuksien käyttö ja muiden tilanteisiin vaikuttavien tekijöiden rooli avautuvat osana vertaistukiryhmien dynamiikkaa.
 • Hankkeen päättyessä on selvillä, millaisin edellytyksin yhdistysten vapaaehtoistoimijat voivat toteuttaa verkkovertaisryhmiä ja pitää näin yllä elinvoimaista yhdistystoimintaa myös tulevaisuudessa.
 • Hankkeen päättyessä jokaisessa psoriasisyhdistyksessä on verkossa toimiva vertaistukiryhmä, josta on tullut osa yhdistyksen perustoimintaa.
 • Hankkeen ansiosta eri järjestöillä on käytössään kirjallinen materiaali, jota he voivat hyödyntää verkkovertaistoiminnan tukena.
 • Järjestöt asemoituvat auttajina entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä.

Yhteystiedot

Hanketta koordinoi Psoriasisliitossa järjestösuunnittelija Senni Lappalainen, p. 050 331 8111,  senni.lappalainen@psori.fi.